درج و ویرایش اطلاعات آدرس محل سکونت اعضای سازمان

🔵 براساس نامه ارسال شده از معاونت اداری مالی سازمان مرکزی جهت تکمیل و یا ویرایش اطلاعات سکونت، از اعضای محترم تقاضا می شود موارد ذیل را با مراجعه به سامانه سانکا –> زیر سیستم عضویت –> ویرایش اطلاعات –> ورود به مرحله –> (مشخصات فردی) ویرایش/تکمیل نمایند: 🔸 بخش محل سکونت 🔸 شهر محل سکونت 🔸دهستان محل سکونت 🔸 روستای محل سکونت 🔸 خیابان اصلی 🔸 خیابان فرعی 🔸 پلاک