شرکت در مناقصه عملیات بوجاری و فرآوری بذور گندم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در نظر دارد انجام عملیات بوجاری و فرآوری بذور گندم خود را از طریق سامانه ستاد ایران به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

نوشته های مرتبط

دیدگاه