پوستر تبریک روز مهندسی 1400

پوستر تبریک روز مهندسی 1400 پنجم اسفند، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی و پاسداشت زحمات تلاشگران عرضه های مهندسی گرامی باد.