ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی

ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی

ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی 1401/05/01 لغایت 1401/05/05 به مدت پنج روزتمامی فرآیند ثبت نام، بارگذاری مدارک و اعلام شرایط داوطبان، به صورت الکترونیکی و در سامانه سانکا به آدرس www.sanka.agrieng.org انجام خواهد شد.