وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست صدور مجوز های کسب و کار را در کشور دارد

وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست صدور مجوز های کسب و کار را در کشور دارد

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد:  وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست صدور مجوز های کسب و کار را در کشور دارد نیمی از مجوز های کسب کار در کشور مربوط به جهاد کشاورزی است. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: با تلاش های شبانه روزی در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست صدور مجوز ها کسب کار را در کشور دارد. شایان ذکر است، مجری صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی در…