پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  تمام رویکردها و راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای سهم دانش در تولید و افزایش بهره وری، نیازمند پیش زمینه¬ ها، تدارک تمهیدات لازم و همچنین زمینه‌سازی برای تحقق اثربخش می باشد. یکی از این عوامل مؤثر برای تحقق اهداف تعیین شده در بخش کشاورزی در اختیار داشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز متولیان و فعالان بخش می باشد.از این رو، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با استفاده از اطلاعات فنی و تخصصی در اختیار، پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی را در دو بخش آمار و اطلاات…

پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  تمام رویکردها و راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای سهم دانش در تولید و افزایش بهره وری، نیازمند پیش زمینه ها، تدارک تمهیدات لازم و همچنین زمینه‌سازی برای تحقق اثربخش می باشد. یکی از این عوامل مؤثر برای تحقق اهداف تعیین شده در بخش کشاورزی در اختیار داشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز متولیان و فعالان بخش می باشد.از این رو، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با استفاده از اطلاعات فنی و تخصصی در اختیار، پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی را در دو بخش آمار و اطلاعات…