آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنانبه اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول سال 1400) روز سه شنبه مورخ 18/11/1401 راس ساعت 8:30 صبح در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با دستور کار ذیل برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر در این جلسه حضور بهم رسانند.دستور کار جلسه…