اطلاعیه مشترک شماره 3 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (ممنوعیت انجام امور با ماهیت تبلیغاتی)

اطلاعیه مشترک شماره 3 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی ممنوعیت انجام امور با ماهیت تبلیغاتی   روسای سازمان استان، اعضای شورای مرکزی و استانی فعلی متقاضی عضویت در شورای استان مجاز به استفاده از امکانات سازمان برای فعالیت و انجام امور با ماهیت تبلیغات نمی باشند. انجـام امور جـاری سـازمان نظیر شـرکت در جلسات رسمـی سـازمان مجاز می باشند. روسای سازمان استان، اعضای شورای مرکزی و شوراهای استانی فعلی متقاضی عضویت در شورای استان مجاز به انجام مصاحبه و انتشار آن در نشریات سازمان (چاپی و الکترونیکی)، شبکه های…