برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی هیئات نظارت و کمیته های اجرایی استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی

برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی هیئات نظارت و کمیته های اجرایی استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی

توسط کمیته اجرایی و هیات نظارت مرکزی انتخابات انجام شد: برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی هیئات نظارت و کمیته های اجرایی استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی جلسه آموزشی و توجیهی اعضای هیئات نظارت و کمیته های اجرایی استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی، توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این جلسه آموزشی توجیهی، تمامی فرآیندها و مراحل ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای استانی برای اعضای کمیته های اجرایی و هیئات نظارت استانی تشریح و…

سازمان نظام مهندسی کشاورزی هوشمندترین سازمان فنی و تخصصی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی است

سازمان نظام مهندسی کشاورزی هوشمندترین سازمان فنی و تخصصی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی است

رئیس سازمان مرکزی در جلسه آموزشی و توجیهی هیئات نظارت و کمیته های اجرایی استانی انتخابات:  سازمان نظام مهندسی کشاورزی هوشمندترین سازمان فنی و تخصصی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی است رئیس سازمان مرکزی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هوشمندترین سازمان فنی و تخصصی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی کشور است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در جلسه آموزشی و توجیهی هیئات نظارت و کمیته های اجرایی استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی اظهار داشت: سازمان…