برگزاري مجمع عمومي نوبت اول و دوم

اطلاعیه مشترک شماره 17 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (برگزاري مجمع عمومي نوبت اول و دوم)   مجمع عمومی انتخابات روز جمعه مورخ 19/03/1402 صرفا با دستور برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضای شورای اصلی و علی البدل شورای استان برگزار می گردد. به استناد مصوبه مورخ 23/02/1402 شورای مرکزی زمان برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم (در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت اول) روز جمعه مورخ 02/04/1402 تعیین شده است. کمیته اجرایی انتخابات استان بایستی ضمن رعایت ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، نسبت به تمهیدات،…