اطلاعیه مشترک شماره 18 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی(ممنوعیت ثبت نام یا تمدید عضویت گروهی و سوء استفاده از اطلاعات سازمان)

اطلاعیه مشترک شماره 18 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی(ممنوعیت ثبت نام یا تمدید عضویت گروهی و سوء استفاده از اطلاعات  سازمان)   پیرو ابلاغیه شماره 1162/01/س/ن مورخ 1401/03/31 و اطلاعیه مشترک شماره 4 کمیته اجرایی و هیئت نظارت مرکزی، مبنی بر: ممنوعیت هر گونه ثبت نام یا تمدید عضویت اعضای سازمان به صورت گروهی (بیش از 4 نفر با یک شماره کارت یا حساب بانکی) ؛  در صورت احراز تخلف مذکور، کلیه افراد مشمول اعم از عامل و متعاملین، از لیست اعضای واجد شرایط جهت حضور در مجمع انتخاباتی…