اطلاعیه مشترک شماره ۱۹ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

زمان انتظار برای به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی نوبت اول ۹ الی ۱۱ می باشد. در صورت به حد نصاب رسیدن، انتخابات آغاز خواهد شد. برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی نوبت اول جمعه مورخ دوم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار گردد. عضو واجد شرایط جهت حضور در مجمع عمومی با دستور انتخابات اعضایی هستند که تا ۷۲ ساعت قبل از انتخابات  دارای عضویت معتبر تا پایان سال ۱۴۰۲ باشند، بعبارتی ثبت نام و تمدید عضویت تا ۷۲ ساعت قبل از روز برگزاری مجمع…