آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی با منابع طبیعی استان سمنان نوبت اول

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی» شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی با منابع طبیعی استان سمنان «نوبت اول» به اطلاع اعضای (سهامدارن) محترم شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می‌رساند، مجمع عمومی عادی «نوبت اول» شرکت با دستور کار ذیل در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ 14/08/1402 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، واقع در بلوار بسیج – جنب پل امیرکبیر – ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی برگزار می‌گردد. لذا از اعضای محترم (سهامدارن) شرکت دعوت به عمل می‌آید…