دوره آموزشی کار سپاری و اجرای وظایف غیر حاکمیتی حوزه امور اراضی در شرق استان برگزار شد

🔰به گزارش روابط عمومی سنم استان، دوره آموزشی نظارت بر طرح های تغییر کاربری اراضی و دوره آموزشی نظارت بر طرح های واگذاری اراضی استان به صورت حضوری در روز یکشنبه مورخ 30 مهر و سه شنبه 2 آبان ماه با حضور فراگیران و تدریس آقای مهندس خراسانیان و مهندس حسین پور در شهرستان شاهرود برگزار گردید.