مجمع عمومی سالیانه سازمان برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه سازمان روز پنجشنبه مورخ 10 تیر ماه 1400 با حضور رئیس سازمان، اعضا شورا و اعضای سازمان در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی استان سمنان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این مراسم مهندس نقمی،رئیس شورای نظام مهندسی، گزارش عملکرد سازمان در سال 99 را ارائه نمود و در پایان پس از ارائه گزارش حسابرسی و بازرس سازمان و تصویب در مجمع عمومی، انتخاب موسسه حسابرسی و بازرس سازمان برای سال 1400 برگزار گردید. همچنین در ادامه مهندس صابریان…

مجمع عمومی سالیانه سازمان برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه سازمان روز پنجشنبه مورخ 26 تیر ماه 99 با حضور رئیس سازمان، اعضا شورا و اعضای سازمان در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی استان سمنان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این مراسم مهندس نقمی،رئیس شورای نظام مهندسی، گزارش عملکرد سازمان در سال ۹8 را ارائه نمود و در پایان پس از ارائه گزارش حسابرسی و بازرس سازمان و تصویب در مجمع عمومی، انتخاب موسسه حسابرسی و بازرس سازمان برای سال 99 برگزار گردید.

مجمع عمومی سال 97 سازمان برگزار گردید

مجمع عمومی (نوبت دوم) سال 1397سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان سمنان با حضور نزدیک به پنجاه نفر ازاعضاء و مدعوین استانی، در روز پنج شنبه ، مورخ 1398/04/20 در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره ۲ جهادکشاورزی استان سمنان برگزار گردید.