فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (شماره 69) منتشر شد

فصلنامه شماره 69 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (پاییز 99) منتشر شد. در بخشی از سرمقاله این فصلنامه که با موضوع “ضرورت تدوین ضوابط و مقررات فني و اجرایی برای نظام مند کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی كشاورزي” تحریر شده است، می خوانید: با داشتن ضوابط و مقررات فني و اجرایی در بخش به شرط داشتن ضمانت اجرائي، كليه امور بخش كشاورزي مطابق با اصول علمي و فني پيش مي رود و كشاورزان و توليد كنندگان به آساني مي توانند مديريت واحدهاي خود را شخصا يا از طريق اشخاص حقيقي…

خبرنامه الکترونیکی آذرماه 1399 سازمان مرکزی

خبرنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (آذر ماه 1399) منتشر شد. در بخشی از سرمقاله این شماره که با موضوع “ضرورت تدوین ضوابط و مقررات فني و اجرایی برای نظام مند کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی كشاورزي” نوشته شده، آمده است: اساس توفيق در تدوين و اجراي ضوابط و مقررات فني و اجرایی، منابع انساني است و هرچه منابع انساني بخش در دانشگاهها، دستگاه هاي اجرائي و سازمان نظام مهندسي و توليد كنندگان ما غني تر باشند، نظام فني مهندسي تدوين شده غني تر و در…