در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی

در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی

توسط روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی منتشر شد: در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی   گزارش رویکردها، برنامه ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، این گزارش که توسط روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی منتشر شده است، با سرتیتر “در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی” مشتمل بر اهم برنامه ها و فعالیت های سازمان در دوره پنجم فعالیت این سازمان…

در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی

در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی

توسط روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی منتشر شد: در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی   گزارش رویکردها، برنامه ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، این گزارش که توسط روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان مرکزی منتشر شده است، با سرتیتر “در مسیر دانش گستری و دانش بنیانی” مشتمل بر اهم برنامه ها و فعالیت های سازمان در دوره پنجم فعالیت این سازمان…