اطلاعیه مشترک شماره 21 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (اعضاي واجد شرايط شركت در مجمع عمومي انتخابات نوبت دوم)

اعضای واجد شرایط شرکت در مجمع عمومی انتخابات نوبت دوم: اعضایی هستند که تا 72 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی انتخابات نوبت دوم دارای عضویت معتبر تا پایان سال 1402 می باشند. در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی انتخابات نوبت اول، زمان تبلیغات انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای استان به مدت یک هفته از ساعت 24:00 مورخ 1402/03/24 لغایت ساعت 24:00 مورخ 31/ 1402/03 می باشد.