اطلاعیه مشترک شماره 24 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (در دسترس بودن سامانه ثبت نام و تمدید عضویت)

اطلاعیه مشترک شماره 24 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (در دسترس بودن سامانه ثبت نام و تمدید عضویت)   با عنایت به پایان رأی گیری ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی در نوبت اول، مقتضی است کمیته های اجرایی استانی موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند: سامانه عضویت (ثبت نام، تمدید و انتقال عضویت) تا 72 ساعت قبل از روز برگزاری مجمع عمومی انتخابات در نوبت دوم (دوم تیرماه 1402) فعال می باشد. بدیهی است از 72 ساعت قبل از برگزاری انتخابات (نوبت دوم) تا پس از پایان انتخابات…

مجمع نوبت اول ششمین دوره انتخابات شورای استان برگزار شد

با عنایت به عدم رسیدن به نصاب قانونی مجمع عمومی با دستور کار انتخابات تا ساعت 11 صبح، طبق دستورالعمل مربوطه، جلسه مجمع کنسل و در نوبت دوم به تاریخ 2 تیرماه از ساعت 9 صبح در آدرس مکان برگزار خواهد شد.