آگهی دعوت مجمع عمومی عادی، شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی» شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان «نوبت دوم» به اطلاع اعضای (سهامدارن) محترم شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می‌رساند، مجمع عمومی عادی «نوبت دوم» شرکت با دستور کار ذیل در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/09/01 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، واقع در بلوار بسیج، جنب پل امیرکبیر، ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی برگزار می‌گردد. لذا از اعضای محترم (سهامدارن) شرکت دعوت به عمل می‌آید در مجمع…