دوره آموزشی حضوری طراحی استخر ذخیره آب کشاورزی

دوره آموزشی حضوری طراحی استخر ذخیره آب کشاورزی مدرس: مهندس ایزدپناه چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 دی ماه 1402 مهلت ثبت نام: 11 دی ماه ثبت نام: sanka.agrieng.org پذیرایی (میان وعده و ناهار) صورت می‌پذیرد صدور گواهینامه معتبر مکان: سمنان، ساختمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان «استمرار ارجاع کار منوط به گذراندن این دوره آموزشی می‌باشد»

دوره آموزشی حضوری طراحی انتقال آب کشاورزی

دوره آموزشی حضوری طراحی انتقال آب کشاورزی مدرس: مهندس شاکر چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه 1402 مهلت ثبت نام: 18 دی ماه ثبت نام: sanka.agrieng.org پذیرایی (میان وعده و ناهار) صورت می‌پذیرد صدور گواهینامه معتبر مکان: سمنان، ساختمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان «استمرار ارجاع کار منوط به گذراندن این دوره آموزشی می‌باشد»