آموزش محاسبه دریافتی کارشناسان

جهت تهیه گزارش از میزان دریافتی مراحل زیر را انجام دهید 3. در تصویر ذیل مواردی که سهم انجام دهنده صفر می‌باشد، مواردی است که به صورت دوره‌ای (حدودا اوسط هر ماه) به حساب کارشناس واریز خواهد شد. جهت محاسبه میزان دریافتی می‌بایست عدد ستون مبلغ نهایی با توجه به موارد ذیل در نظر گرفته شود: جمع مبالغ مبایست با مبلغ واریزی بدلیل کسر کارمزدهای بانکی اندکی تفاوت داشته باشد.