اختصاص یارانه دانش در بخش کشاورزی

اختصاص یارانه دانش در بخش کشاورزی

اختصاص یارانه و اعطای مشوق های مادی و معنوی به نهاده دانش برای اولین بار در وزارت جهاد کشاورزی موجب توسعه شبکه انتقال و اشاعه دانش و فن آوری و افزایش بهره وری و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی خواهد بود.

نوشته های مرتبط

دیدگاه