سوالات متداول

1. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از لحاظ حقوقی، چگونه سازمانی است؟

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می شود.

2. رشته های کشاورزی و منابع طبیعی بر چه اساسی ملاک عضویت در این سازمان قرار می گیرند؟

رشته های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.

3. هدف از تشکیل این سازمان چیست؟

اهداف سازمان عبارتند از:
1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی.
3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط.
4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاک، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.
5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی
6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.
8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین کشاورزی بهره‌مند می شوند.
9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.
10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی.
11- حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی بخش.
12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی.
13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

4. این سازمان از چه وظایف و اختیاراتی برخوردار است؟

وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت های علمی و تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی.
2- همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات امور کشاورزی و منابع طبیعی.
3- همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع طبیعی.
4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان.
5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد.
6- تدوین دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه ای.
7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته های مرتبط.
8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیأت های ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.
9- همکاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان کشاورزی.
10- همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء.
11- همکاری با مراجع ذیصلاح د جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عضو و غیر عضو و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.
12- انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشند.
13- همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

5. چه کسانی حق عضویت در سازمان را دارا می باشند؟

کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی و رشته های مرتبط حق عضویت در سازمان را دارا هستند.

6. در صورت عدم پرداخت حق عضویت، وضعیت عضویت شخص چگونه خواهد بود؟

در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالانه کارت عضویت از درجه اعتبار ساقط و شماره نظام مهندسی راکد می گردد، در صورت مراجعه عضو، پس از پرداخت حق عضویت معوقه، سالهای گذشته بر اساس تعرفه سال جاری، عضویت فرد برقرار می گردد.

7. ارکان تشکیل دهنده سازمان چیست؟

ارکان سازمان عبارتند از:
1- شورای مرکزی
2- شورای استانی – شعبه استان
3- شورا و شعبه شهرستانی
4- مجامع عمومی
5- هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

8. در صورت انتقال عضو سازمان از یک استان به استان دیگر و یا لغو عضویت، آیا شماره نظام مهندسی فرد، تغییر می کند؟

بله.

9. ترکیب اعضای شورای مرکزی این سازمان به چه صورت می باشد؟

شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان متشکل از پانزده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:
1- دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی
2- یک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوری از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی به عنوان نماینده ایشان.
3- یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو به عنوان نماینده ایشان.
4- یک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان.
5- ده نفر از متخصصین کشاورزی صاحب نظر در رشته های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی البدل.

10. مدت فعالیت شورای مرکزی این سازمان، چند ساله است؟

دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاء برای دوره های بعدی مجاز است.

11. چه کسانی اعضای شورای استانی این سازمان را تشکیل می دهند؟

شورای استانی متشکل از ۱۱ نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:
1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
2- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام الاختیار ایشان.
3- یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری
4- هفت نفر از متخصصین رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل.

12. مدت فعالیت شورای استانی چند سال است؟

مدت فعالیت هر دوره شوراهای استانی چهار سال تمام می باشد.

13. اعتبارات مورد نیاز این سازمان، از چه منابعی تأمین می گردد؟

1- حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء.
2- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی.
3- کمک های اعطایی دولت.
4- صندوق مشترک سازمانهای استان.
5- دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی.
6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان.

14. چگونه عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شوم؟

برای عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به سامانه سانکا مراجعه نموده و از قسمت (ثبت نام (متقاضیان عضویت)) اقدام به ثبت نام نمایید.
آدرس سامانه سانکا: سیستم یکپارچه ی خدمات الکترونیک

15. من قبلا عضو سازمان بوده ام، چگونه عضویت خود را بروز نمایم؟

اعضای قدیمی سازمان می بایست به سامانه سانکا مراجعه نموده و در مراحل ثبت نام، اعلام عضویت قدیمی نمایند.
آدرس سامانه سانکا: سیستم یکپارچه ی خدمات الکترونیک

در صورتی که پاسخ خود را نیافتید، می توانید از قسمت (سوالات متدوال) سامانه سانکا، در کارتابل عضویت خود استفاده نمایید. یا پایین همین صفحه، در قسمت دیدگاه ها اعلام نمایید.

فلوچارت عضویت، رتبه بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسان ماده 32

نوشته های مرتبط

5 1 رای
امتیازدهی
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فاطیما

آیا عضویت در شرکت های خدمات کشاورزی جز سابقه کار برای کاهش سن در استخدام دولتی حساب میشه

بهرام

سلام. سیستم رتبه بندی به چه دلیل است؟ چرا اجباری می باشد؟

جهنفر دانشیان

با سلام
نحوه ثبت نام دانشجویان در نظام چگونه است؟