نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مراکز تلقیح مصنوعی

عرضه دانش و فن آوری توسط مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی:

عرضه دانش و فن آوری توسط مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی
ارائه خدمات تخصصی در زمینه گیاهان دارویی
ارائه خدمات تخصصی در زمینه گیاهان دارویی
مجوز توزیع کنندگان و فروشندگان نهال
ارائه بیمه های تجاری توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی و تبلیغ اعضای حقیقی و حقوقی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

نوشته های مرتبط

دیدگاه